Едногодишният план е разработен въз основа на приета от Министерския съвет „Тригодишна програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“, приета с РМС № 256/23.04.07 год. и на чл. 4, ал.2 от ПУДОР на ЦОИДУЕМ. Дейностите, залегнали в едногодишния план се базират на стратегическите цели, заложени в Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

С настоящия план се предвижда постигане на ефективност и ефикасност в изпълнение политиката на образователна интеграция, като се осигури целенасоченост и концентрация на финансирането. В тази връзка основна задача на Центъра ще бъде да мобилизира и акумулира ресурсите на различните донори, като осигури необходимото допълващо финансиране от републиканския бюджет.

През 2007 г. Центърът ще работи в две основни направления:

  1. Привличане на средства извън държавния бюджет за реализиране и подкрепа на проекти.
  2. Финансиране на проекти от Центъра.

Разработването на проектите ще се подчинява на следните цели и приоритети:

  1. Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства;
  2. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства;
  3. Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства;
  4. Поощряване на взаимното опознаване на децата и учениците от етническите малцинства и създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство.

Приоритет в работата на Центъра през 2007 г. ще бъде разработването, подкрепата и финансирането на проекти за образователна интеграция по програмите на Ромския образователен фонд и Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси 2007-2013″. В тази връзка през 2007 г. Центърът ще започне поетапно разработване на Национален проект за образователна интеграция за децата и учениците от етническите малцинства. За постигане на целите си Центърът предвижда да ползва услугите на външни консултанти.

Отчетността, наблюдението и оценката на дейността на Центъра ще се осъществява съгласно чл. 22 от ПУДОР на ЦОИДУЕМ.

ПЛАН ЗА 2007 г.

 


Дейности


Показатели за изпълнение

Източници
на
финансиране

1.

2.

3.

Направление  1
Привличане на средства извън държавния бюджет за  реализиране и подкрепа на проекти

1. Изготвяне и подкрепа на проекти, насочени към подпомагане на процеса на десегрегация и последваща интеграция

1.1. Повишаване качеството на образованието на децата и учениците от етническите малцинства

LOT 1 – Задържане и повишаване на посещаемостта на ромските деца в детската градина и училището

LOT 2 – Индивидуална работа с изоставащите деца в детската градина и училището

LOT 3 – Работа с родителите на деца в детската градина и училището.

LOT 4 – Повишаване квалификацията на учители, директори и образователна администрация за работа в мултиетнична среда, управление на процеса на десегрегация и последваща интеграция в приемните училища.

 

Разработен и представен за  одобрение от УС проект за РОФ до 08.06.07 г.

 

 

Държавен бюджет;
РОФ.

2. Разработване и подкрепа на Национален проект за образователна интеграция за децата и учениците от етническите малцинства.

2.1. Разработване на проект за подобряване достъпа до образование и обучение на децата и учениците от етническите малцинства.

2.2. Включване на децата и учениците от етническите малцинства в ранните фази на образователния процес.

2.3. Развитие на системата за извънкласни и извънучилищни дейности.

2.4. Целева работа с изоставащи и застрашени от отпадане деца от етническите малцинства за предотвратяване отпадането им от училище, подобряване на учебните постижения и улесняване преминаването към по-горен клас и образователна степен.

2.5. Целева работа за връщане на отпадналите ученици от етническите малцинства в училище.

 

Разработен и представен за  одобрение от УС проект за ОПРЧР до 30.10.07 г.

 

Държавен бюджет и
ОПРЧР.

Направление 2: 
Финансиране на проекти от Центъра

Приоритет 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства

1.1.Финансиране на проекти, свързани с оптимизация на училищната мрежа в общините с малки и разпръснати населени места, включително чрез подпомагане на средищните училища за гарантиране на качествено образование в тях.

1.2. Финансиране на проекти за подобряване на училищната среда в приемните детски градини и училища.

1.3. Финансиране на проекти насочени към адаптацията на деца в детските градини и началните училища, за които българският не е майчин.

 

– брой приемни  училища;
– брой неформални дейности с интеграционен характер в училищата, разположени в общини с малки и разпръснати населени места;
– брой неформални дейности с интеграционен характер в приемни училища извън ромските градски квартали;
– брой адаптирани деца в детските градини и началните училища, за които българският език не е майчин;
– брой деца без увреждания, изведени от помощните училища;

 

50 % от средствата от ДБ

Приоритет 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства

2.1. Финансиране на проекти за осъществяването на извънкласни и извънучилищни дейности за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства. – брой деца, обхванати от извънкласни и извънучилищни дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства

 

 

ДБ – 15%

Приоритет 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства

3.1. Финансиране на проекти за квалификационни дейности за учителите в съответствие с целите по чл. 3, ал. 1 от УП на ЦОИДУЕМ.

 

– брой педагогически кадри, участвали в квалификационни дейности по проекти, финансирани от Центъра.  

ДБ – 20%

Приоритет 4: Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство
4.1. Финансиране на проекти  на регионалните инспекторати по образованието на МОН, общините и училищата с училищни настоятелства, отразяващи и представящи културното разнообразие в България. – брой деца, обхванати в извънкласни и извънучилищни дейности, насочени към опознаване и подкрепа на културното разнообразие  

ДБ – 15%

 

Условията за финансиране, критериите за оценка, документите за кандидатстване, изпълнението и отчитането на дейностите по проекти, финансирани от Центъра, ще се осъществява съгласно Тригодишната програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Центърът си поставя за цел да обяви два конкурса по четирите приоритета за кандидатстване с проекти по Направление 2 – „Финансиране на проекти от Центъра“. (не по-късно от 30.06.2007г. и 30.09.2007г.)

Предоставянето на средства по Направление 1 – „Привличане на средства извън държавния бюджет за реализиране и подкрепа на проекти“, ще става съгласно изискванията на финансиращите организации, когато те предоставят повече от петдесет на сто от финансирането.

Предоставянето на средства по Направление 2 – „Финансиране на проекти от Центъра“ ще се извършва съобразно правилата на съответните чуждестранни и международни финансиращи организации и институции, когато те предоставят повече от 50 на сто от финансирането.

В случаите, когато финансирането, предоставено от съответните чуждестранни и международни финансиращи организации и институции е по-малко от 50 на сто, както и когато средствата се осигуряват от български организации, институции и Държавния бюджет, Центърът финансира проектите съобразно действащото законодателство на Република България.

При невъзможност да бъдат осигурени средства от външни финансиращи организации, през текущата година, по Направление 1, заделените 30 % от ДБ за съфинансиране ще бъдат раздадени за одобрени, но некласирали се проекти по четрите приоритети, заложени в едногодишния план по Направление 2.

План за дейността на ЦОИДУЕМ за 2007 г. (65.5 KB)