ВНИМАНИЕ!!! ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!! НОВА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА – 33.19 – 2020

ОБЯВА В съответствие с основни стратегически цели и приоритети, определени в приетата с Решение на…


План за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2020 г.

През 2020 г. дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите…


За информация

Във връзка със смяна на телефонни номера, за целите на обявленията в Профил на купувача да се…