Структура

Органи за управление на Центъра са управителният съвет и директорът. Членовете на управителния съвет се определят със заповед на министъра на образованието и науката. Председател на управителния съвет е министърът на образованието и науката или упълномощен от него заместник-министър. Числеността на персонала на Центъра е 6 щатни бройки, в т.ч. директор. Устройството и дейността на Центъра се уреждат с правилник, приет от Министерския съвет ( Постановление 108 от 8 май 2006 г.).