Екип

Директор

Лало Каменов
Мобилен:           +359 877 649 391
e-mail:                        l.kamenov@mon.bg

Магистър по Право с юридическа правоспособност, Магистър по специалност „Публична администрация“ и Бакалавър по специалност „Предучилищна педагогика“. Притежава опит в сферата на:

  • Образованието като директор на Детска градина с. Мокреш, община Вълчедръм от 1990 г. – 1999 г.;
  • Местното самоуправление и местната администрация като зам.- кмет на Община Лом от 1999 г. до 2002 г.
  • Централната администрация на изпълнителната власт като главен експерт в Национален съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет от 2002 г. до 2004 г.; като директор на дирекция „Етническите и демографските въпроси“ в Министерския съвет от 2004 г. до 2005 г.; главен експерт в дирекция „Политики за стратегическо планиране“ в Министерство на образованието и науката, в периода 2017 г. – 2018 г. и главен експерт в Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства от 2018 г. до 2020 г.
  • Орган на изпълнителната власт като заместник – председател на Комисия за защита от дискриминация от 2005 г. до 2012 г. и член на Комисията за защита от дискриминация в периода 2012 г. – 2017 г.

От м. декември 2020 г. е директор на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

 

Главен счетоводител

Анна Костова
Мобилен:            +359 888 408 600
e-mail:                        a.kostova@mon.bg

Магистър по „Счетоводство и контрол“. Стаж като главен счетоводител общо 30 години в частния и държавен сектор, в т.ч. 10 години в сферата на образованието. Работила е като счетоводител на проекти, финанисирани от ЕС и други международни организации като РОФ, БШв.програма и други. Има опит в работа със специализирани софтуери  – счетоводни програми, заплати, програми на НОИ, НАП, статистика и пр. Владеене на испански език. От 09.2010 г. е главен счетоводител в Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

 

Главни експерти

Нирен Хасанова

Мобилен:           +359 879 814 169
e-mail:                        n.hasanova@mon.bg

Магистър по Право с юридическа правоспособност, магистър по специалност „Международни икономически отношения“ с професионална квалификация „Икономист-външноикономическа дейност“ и „Финансов ревизор“. Преминала е професионално обучение по „Икономика и Мениджмънт“, „Съвременни управленски умения“, „Мерки срещу изпирането на пари“ и др. Има опит в сферата на интеграцията на етническите малцинства. Работила е по оценката и изпълнението на европейски предприсъединителни програми, насочени към уязвими етнически малцинства в България. Участвала е в работни групи по изготвянето на водещи в сферата на интеграцията на етническите малцинства стратегии, планове, програми и др. В периода  2003-2009 г. работи към Администрацията на Министерския съвет. От 2011 г. е главен експерт в Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

 

Инна Иванова
Мобилен:           +359 879 814 170
e-mail:                        inna.ivanova@mon.bg

„Бакалавър“ по Предучилищна и начална училищна педагогика и „Магистър“ по Социална педагогика. Педагогика на социализацията на децата в риск. Има педагогически опит като учител и възпитател в училище. В периода 2017-2018 г. е работила в Регионална дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“ като младши специалист по предоставяне на информация на граждани по въпроси, свързани със социалното подпомагане, предоставяне на социални услуги и закрила на детето. В периода 02.2011 г. – 08.2011 г. е работила в ЦМЕДТ „Амалипе“, гр. Велико Търново като технически сътрудник, подпомагащ координирането и развиването на дейностите по реализацията на проектите на организацията в социалната сфера. От 15.09.2011 г. е назначена за главен експерт в Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

 

Данаил Алеков
Мобилен:           +359 879 518 996
e-mail:                        d.alekov@mon.bg

„Магистър“ по Стопанско управление, магистърска програма „Бизнес администрация – Стратегическо управление“. Към момента е докторант в УНСС. В периода 2018-2020 г. е работил в Столична община като координатор по проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“. Участвал е в изпълнението и управлението на различни проекти, вкл. и в сферата на образованието, както в частния, така и в публичния сектор.  От 2021 г. е главен експерт в Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и подпомага работата на институцията при изпълнението на различни проекти.