Дейности

Центърът разработва, финансира и подкрепя проекти, които имат за цел насърчаване на равния достъп до качествено образование и подобряване на резултатите от възпитанието и обучението на децата и учениците от етническите малцинства в България.

Центърът финансира проекти, свързани със съвместно обучение и възпитание на деца и ученици с различен етнически произход в населените места, в които има предпоставки за това, чрез осигуряване на допълнителна учебно-възпитателна работа с ученици, които имат пропуски в обучението

Стратегията идентифицира проблемите пред образователната интеграция и ги класифицира като общи и специфични за всяка етническа група. Тя извежда три основни стратегически цели, които ще определят дейността на Центъра през следващите три години.
Стратегическа цел  1: Утвърждаване в нормативните документи и в образователната практика на правото на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства и ефективната им интеграция.
Стратегическа цел 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и превръщане на етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество в обща образователна среда.
Стратегическа цел  3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и учениците от етническите малцинства и формиране на подходящ социално-психологически климат, който да благоприятства за реализацията на Стратегията.

Дейността на Центъра  ще е насочена и към изпълнение на приоритетите и мерките, заложени в Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г.“, в който образователната интеграция  е изведена като първа и ключова област за интеграция на ромите в българското общество.

Центърът ще работи в две основни направления:

  • Привличане на средства извън държавния бюджет за реализиране и подкрепа на проекти.
  • Финансиране на проекти от Центъра.