Услуга:

Предоставяне на достъп до обществена информация

Предоставяне на достъп до информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

На основание на:

Закон за достъп до обществена информация – чл. 24

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в ЦОИДУЕМ. Искането за информация е необходимо да бъде направено устно или чрез  писмено заявление, което:

 • да бъде подадено до служителя, определен да предоставя ОИ – стая № 111. Заявлението може да бъде подадено по пощата или внесено на ръка. Заявлението  ще бъде заведено с входящ номер. След резолюция от Директора на ЦОИДУЕМ заявлението се разглежда от изрично определен за това със заповед служител на ЦОИДУЕМ.  Може да се използва и  електронна поща, като освен заявлението за достъп трябва да се посочи и адрес за кореспонденция. Заявлението може да подадете на следния е-mail: coiduem@mon.bg
 • желанието  за достъп до обществена информация може да бъде заявено и устно пред служителя, водещ регистъра на заявленията за достъп до обществена информация, като се посочи точно каква е информацията, към която се проявява интерес. Това може да се  направи в стая № 109.
 • чрез Платформата за достъп до обществена информация -https://pitay.government.bg/PDoiExt/

За да бъде разгледано, направеното заявление следва да съдържа следната информация:

 1.  трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
  2.    описание на исканата информация;
  3.    предпочитана форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
  4.    адрес за кореспонденция със заявителя.

Като форма за предоставяне на достъп до обществена информация могат да се посочи една или повече от следните форми: преглед на информацията – оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.
Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията, размерът на които се определя съгласно Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация на Министъра на финансите и представяне на платежен документ. Разходите по предоставяне на обществена информация се внасят по банков път по банковата сметка на ЦОИДУЕМ: IBAN BG19FINV915031BGN0I1VU, основание – такса за ДОИ.

 

Вид на носителя Количество Норматив за разход
1. Хартия А4 1 лист 0,01 лв.
2. Хартия А3 1 лист 0,02 лв.
3. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 1 стр. 0,02 лв.
4. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 1 стр. 0,04 лв.
5. CD диск 700 MB 1 бр. 0,26 лв.
6. DVD диск 4,7 MB 1 бр. 0,30 лв.
7. DVD диск 8,5 MB 1 бр. 0,67 лв.
8. USB флаш памет 4 GB 1 бр. 3,46 лв.
9. USB флаш памет 8 GB 1 бр. 5,72 лв.
10. USB флаш памет 16 GB 1 бр. 7,93 лв.
11. USB флаш памет 32 GB 1 бр. 9,47 лв.

 

Предоставяне на информация за повторно използване

Информацията от обществения сектор се предоставя във формат и на език, на който тя е събрана, съответно създадена, или в друг формат по преценка на ЦОИДУЕМ и в отворен, машинночетим формат, заедно със съответните метаданни. Предоставянето на данните в отворен машинночетим формат се осъществява в съответствие с целите по чл. 15б от ЗДОИ. Форматът и метаданните в тези случаи съответстват на официалните отворени стандарти.

ЦОИДУЕМ не дължи предоставяне на информация за повторно използване, когато това изисква нейното създаване или адаптиране или когато е свързано с предоставяне на части от документи или други материали, което изисква непропорционално много усилия, излизащи извън рамките на обичайната операция.

Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето й, определени с тарифа, приета от Министерския съвет.

За справки

Нирен Хасанова – гл. експерт в ЦОИДУЕМ, n.hasanova@mon.bg, тел. 0879814169

Формуляр

  (задължително) Съгласен съм да предоставя имейл, име и фамилия заедно с моя въпрос, които да бъдат използвани единствено, за да може да обработен въпросът ми, както и за да бъде отговорено на мои последващи въпроси.

  ДОКЛАД дои 2019 г

  ДОКЛАД дои 2020 г

  ДОКЛАД дои 2021 г

  ДОКЛАД дои 2022 г

  ДОКЛАД дои 2023 г

  spisak ch. 15 zdoi

  ВП-вътрешни правила

  Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от ЦОИДУЕМ – Електронна деловодна система „АРХИМЕД“; Счетоводна програма; Програма за работните заплати