Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Неправителствени организации

Фондация "Отворено общество"

Национално сдружение на общините в Република България

Правителство на Република България

Министерство на образованието и науката

Национален съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси

Фондация "Реформа в местното самоуправление"

ПРООН - България