Конкурсна Процедура 33.2-2008

ОБЯВА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И РОМСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОНД На основание чл. 3 и чл. 20 ал.2 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за...