Програма 3 "Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства"

21 януари 2012

Добри практики, насочени към повишаване професионалната квалификация на учителите с цел успешна работа в мулти етническа среда

pdf.gifPrograma_3.pdf (14.02 MB)