Важно!!! До бенефициентите по КП 33.5-2009

30 май 2011

Уважаеми бенефициенти, Във връзка с въвеждане на номенклатурата на делата на ЦОИДУЕМ от м. март 2011 г. Ви моля да се съобразите с допълнителните изисквания за изготвяне и представяне на краен съдържателен доклад и краен финансов отчет: *Крайният...

Обява за конкурсна процедура 33.5-2009

6 март 2009

На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността си ЦЕНТЪР ЗА...

Конкурсна процедура 33.5-2009

6 март 2009

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства Обявява конкурсна процедура 33.5-2009 за набиране на проектни предложения.
Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: http://coiduem.mon.bg/  
Крайният срок за представяне на проектни предложения е 17: 30 часа на 7 май 2009 г.