Доклад на Сметна палата за извършен одит на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2009 г.

2 ноември 2011

Настоящият одитен доклад е изготвен в резултат на извършения одит на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, наричан по-нататък „Центъра" за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2009 г. Одитът е...

Оценка на ефекта от проекти, финансирани по програмите на ЦОИДУЕМ по КП 33.4-2008

2 ноември 2011

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към Министерството на образованието, младежта и науката, в изпълнение на Годишния си план за 2008 год., реализира конкурсна процедура (КП) № 33.4-2008...

Оценка на ефекта от проекти, финансирани по програмите на ЦОИДУЕМ по КП 33.3-2008

2 ноември 2011

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към Министерството на образованието, младежта и науката, в изпълнение на Годишния си план за 2008 год., реализира конкурсна процедура (КП) № 33.3-2008...

Оценка на ефекта от проекти, финансирани по програма "Образователна интеграция на деца и ученици от ромската общност" на ЦОИДУЕМ и Ромски образователен фонд, КП 33.2-2008

2 ноември 2011

Настоящият доклад представя резултатите от извършена оценка на ефекта от реализирани проекти, финансирани през 2008 г. по конкурс на ЦОИДУЕМ и Ромски образователен фонд на тема „Образователна интеграция на деца и ученици от ромската общност"....

Оценка на ефекта от проекти, финансирани по програмите на ЦОИДУЕМ по КП 33.1-2007

2 ноември 2011

Оценката е извършена в периода от ноември 2008 до януари 2009 г. от експерти на сдружение Национален ромски център „Св. Георги" по задание на ЦОИДУЕМ. Докладът представя основните изводи и заключения от прегледа на цялостната дейност на Центъра...
  << <12