Оценка на ефекта на КП 33.7-2010

6 януари 2012

Оценка на ефекта на КП 33.7-2010

Настоящият доклад е изготвен на базата на експертна оценка за ефекта и степента на постигане на стратегическите цели на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) в рамките на Конкурсна процедура 33.7 - 2010 (КП 33.7 - 2010), която се реализира със средства от Ромския образователен фонд - Будапеща (РОФ) и от републиканския бюджет. Тя се вписва в „Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006 - 2015 г." и по-специално - на актуализираната през 2010 г. Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Мониторингът е осъществен в периода октомври-декември 2011 г., през който от общо 11 проекта са приключили 4 (съответно са налице пълни данни за тях, обобщени във окончателни отчети), а 7 се намират в своята финална фаза (30 ноември - 31 декември 2011). В съответствие с това, екипът на мониторинга се насочи към теренни проучвания по отношение на 7-те все още незавършили проекта. По независещи от нас причини (затруднена комуникация, осуетила спазването на предварителния график), бяха посетени на място 5 от предвидените 7 дестинации и екипи.

pdf.gifmonitor_11.pdf (289.37 KB)