Обява за конкурсна процедура 33.6-2009

1 май 2009

С решение на Управителния съвет на ЦОИДУЕМ от 21.05.2010 г. процедурата не е финансирана. 

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства Обявява конкурсна процедура 33.6-2009  за набиране на проектни предложения.
Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: http://coiduem.mon.bg/  
Крайният срок за представяне на проектни предложения е 17: 30 часа на 30 юни 2009 г.