План за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2017 г.

21 юни 2017

През 2017 г. дейността на Центъра ще бъде насочена към изпълнение на Тригодишната програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2016 –2018 г., приета с Решение № 368 на Министерския съвет от 14.05.2016 г., разработена в съответствие с чл. 8 на Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (обн., ДВ, бр. 7 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 16 от 26.02.2010 г.) и чл. 4 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, приет с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2006 г.). Дейността на ЦОИДУЕМ ще бъде подчинена и на изпълнение на стратегическите цели и приоритетите, определени в "Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020)" и Планa за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г."

doc.gifPLAN_2017.doc (179 KB)