План за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2015 г.

30 април 2015

Дейността на Центъра през 2015 г. ще бъде насочена към изпълнение на Тригодишната му програма за периода 2013 –2015 г., приета с Протоколно решение № 9.1 на Министерски съвет от 06.03.2013 г, разработена в съответствие с чл. 8 на Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (обн., ДВ, бр. 7 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 16 от 26.02.2010 г.) и чл. 4 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, приет с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

През 2015 г. дейността на ЦОИДУЕМ ще бъде подчинена на изпълнение на стратегическите цели и приоритетите, определени в Планът за действие на "Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г.".

Дейността се основава и на „Програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България (2010 – 2015 г.)”, в която е приет като основополагащ принцип: „Обучението, подготовката и възпитанието на децата и младите хора се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на обща образователна политика и общо културно - езиково пространство”.

doc.gifplan_2015.doc (132 KB)