План за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2013 г.

17 юни 2013

Дейността на Центъра през 2013 г. ще бъде насочена към изпълнение на Тригодишната му програма за периода 2013 –2015 .г., приета с Протоколно решение № 9.1 на Министерски съвет от 06.03.2013 г, разработена в съответствие с чл. 8 на Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (обн., ДВ, бр. 7 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 16 от 26.02.2010 г.) и чл. 4 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, приет с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

През 2013 дейността на ЦОИДУЕМ ще бъде подчинена на изпълнение на стратегическите цели и приоритетите, определени в Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005 - 2015 г.” В „Рамковата програма за интегриране на ромите в българското общество”, в които образователната интеграция е изведена като първа и ключова област за интеграция на ромите в българското общество и в Планът за действие на "Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г.". Дейността се основава и на „Програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България (2010 – 2015 г.)”, в която е приет като основополагащ принцип: „Обучението, подготовката и възпитанието на децата и младите хора се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на обща образователна политика и общо културно- езиково пространство”.

doc.gifplan_2013.doc (113 KB)