Програма за дейността на центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2010 – 2012 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

Програмата е приета с Решение на Министерски съвет № 601 от 02.09.2010 г. и е разработена в съответствие с чл. 8 на Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (обн., ДВ, бр. 7 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 16 от 26.02.2010 г.) и чл. 4 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, приет с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, наричан по-нататък „Центъра", е създаден да подпомага чрез интегриран подход провеждането на правителствената политика по отношение на образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства. Тази политика има за своя рамка "Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.)", която извежда като основна цел на системата равният достъп до качественото образование, като изрично отбелязва, че равният достъп „не означава еднаква грижа спрямо всички деца, а диференциране на грижата спрямо техните различни потребности". Това означава, че за „онези деца, които нямат равен старт, е необходимо да се полагат специални грижи с  оглед тяхното пълноценно участие в образователния процес".

Дейността на Центъра е насочена към изпълнение на приоритетите, заложени  в „Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства'',  Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005 - 2015 г." и в „Рамковата програма за интегриране на ромите в българското общество", в които образователната интеграция  е изведена като първа и ключова област за интеграция на ромите в българското общество. Дейността се основава и на „Програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България (2010 - 2015 г.)". В нея е приет като основополагащ принцип: „Обучението,  подготовката и възпитанието на децата и младите хора се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на обща образователна политика и общо културно-езиково пространство".

doc.gifTrigodishna_programa_2010_2012.doc (120 KB)