Актуализирана стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, утвърдена от министъра на образованието, младежта и науката на 04.03.2010 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Стратегия е интегрална част от националния проект за реформиране на образователната система и за осигуряване на качествено образование в съответствие с европейските системи за контрол и управление на качеството. Тя се основава на:

 • Международния пакт за граждански и политически права.
 • Международната конвенция за ликвидиране на всички форми на расова дискриминация.
 • Конвенцията за борба срещу дискриминацията в областта на образованието.
 • Рамковата конвенция за защита на националните малцинства.
 • Декларацията за правата на лица, принадлежащи към национални или етнически, религиозни и езикови малцинства.
 • Закона за защита срещу дискриминацията.
 • Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество.
 • Световната програма на ЮНЕСКО и ООН "Образование за всички".
 • Целите и задачите на "Десетилетието на ромското включване: 2005-2015 г.".
 • Декларация на европейските министри на образованието по въпросите на интеркултурното образование в новия европейски контекст (Атинската декларация).
 • Лисабонската стратегия за развитие на ЕС, по-конкретно стратегическите цели и референтните нива в сферата на образованието.
 • Европейската рамка за ключови компетенции за учене през целия живот (18 декември 2006 г.).
 • Европейската платформа за включване на ромите и 10-те Общи подхода на политиката на приобщаването на ромите, приети на 8 юни 2009 г. от Съвета на ЕС.
 • Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015 г.
 • Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа.
 • Програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България за периода 2009-2013 г.

В съответствие с раздел Образование на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество, както и с приоритетите от Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015 г. и с Програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България 2009-2013 г. Стратегията има за свои приоритети: 

- пълноценна интеграция на ромските деца и ученици чрез десегрегация на  детските градини и училищата в обособените ромски квартали и създаване на условия за равен достъп до качествено образование извън тях; 

 - подпомагане на средищните училища за гарантиране на достъп до качествено образование в тях;

- утвърждаване на интеркултурната перспектива като неотменна част на образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в процеса на модернизация на българската образователна система.

Системата на народната просвета е призвана да формира като базисна обществена ценност уважението към правата и свободите на всеки индивид и да не допуска дискриминация на никакво основание. Тя трябва да се ангажира със създаването на съвременни условия в българското училище за опознаване и разбирателство между различните етнически и верски групи, като систематично полага усилия за преодоляване на предразсъдъците и дискриминацията по етнически и верски признак.

doc.gifAktualizirana_Strategia.doc (94 KB)