ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 Г.

26 май 2016

Програмата е приета с Решение на Министерски съвет № 368 от 14.05.2016 г. и е разработена на основание чл. 8 на Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от...

Актуализирана стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, утвърдена от министъра на образованието, младежта и науката на 04.03.2010 г.

Настоящата Стратегия е интегрална част от националния проект за реформиране на образователната система и за осигуряване на качествено образование в съответствие с европейските системи за контрол и управление на качеството.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 на МС от 11.01.2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Обн., ДВ, бр. 7 от 19.01.2005 г., изм. и доп., бр. 40 от 16.05.2006 г., изм., бр. 79 от 6.10.2009 г., изм. и доп., бр. 16 от 26.02.2010 г., в сила от 26.02.2010 г.

Програма за дейността на центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2010 – 2012 г.

Програмата е приета с Решение на Министерски съвет № 601 от 02.09.2010 г. и е разработена в съответствие с чл. 8 на Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (обн., ДВ, бр. 7 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 16 от 26.02.2010 г.) и чл. 4 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, приет с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

Правилник за устройството, дейността и организацията на работа на центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Приет с ПМС № 108 от 8.05.2006 г., обн., ДВ, бр. 40 от 16.05.2006 г., изм. и доп., бр. 16 от 26.02.2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм., бр. 71 от 10.09.2010 г., в сила от 10.09.2010 г.