Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Стратегия е интегрална част от националния проект за реформиране на образователната система и за осигуряване на качествено образование на всички деца в Република България. Тя се основава на:

·    Международния пакт за граждански и политически права.
·    Международната конвенция за ликвидиране на всички форми на расова дискриминация.
·    Конвенцията за борба срещу дискриминацията в областта на образованието.
·    Рамковата конвенция за защита на националните малцинства.
·    Декларацията за правата на лица, принадлежащи към национални или етнически, религиозни и езикови малцинства.
·    Закона за защита срещу дискриминацията.
·    Управленската програма на българското правителство "Хората са богатството на България".
·    Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество.
·    Световната програма на ЮНЕСКО и ООН "Образование за всички".
·    Целите и задачите на "Десетилетието на ромското включване:2005-2015 г.".

  
В съответствие с раздел V. Образование на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество, както и с политиката на Министерството на образованието и науката  за оптимизация на училищната мрежа, Стратегията има за свои приоритети:

- пълноценна интеграция на ромските деца и ученици чрез десегрегация на  детските градини и училищата в обособените ромски квартали и създаване на условия за равен достъп до качествено образование извън тях; 

- оптимизация на училищната мрежа в общините с малки и разпръснати населени места, включително чрез подпомагане на средищните училища за гарантиране на качествено образование в тях.

Системата на народната просвета е призвана да формира като базисна обществена ценност уважението към правата и свободите на всеки индивид и да не допуска дискриминация на никакво основание. Тя трябва да се ангажира със създаването на съвременни условия в българското училище за опознаване и разбирателство между различните етнически и верски групи, като систематично полага усилия за преодоляване на предразсъдъците и дискриминацията по етнически и верски признак. 

doc.gifStrategiq.doc (56.5 KB)