Решение на Министерския съвет (РМС) № 256 от 23 април 2007г. за приемане на програма за дейността на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2007- 2009 г.

Програма за дейността на центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинствата за периода 2007 -2009 г.

Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Настоящата Стратегия е интегрална част от националния проект за реформиране на образователната система и за осигуряване на качествено образование на всички деца в Република България. Тя се основава на: · Международния пакт за граждански и...