Доклад за дейността на ЦОИДУЕМ за 2007 г.

28 април 2008

Въведение


Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) е създаден с Постановление №4 на Министерския съвет от 11 януари 2005 г. Създаването на ЦОИДУЕМ е предшествано от приемането на Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, одобрена от министъра на образованието на 11 юни 2004 г.

Дейността на ЦОИДУЕМ се основава на комплекса от стратегически мерки, формиращи политика за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, отразени в Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и подпомага реализирането на правителствената политика по отношение образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства, имаща за своя рамка Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015 г.. С планираните за 2007 г. дейности се целеше да се постигне ефективност и ефикасност в изпълнение на политиката за образователна интеграция, като се осигури целенасоченост и концентрация на финансирането.

През 2007 г. дейността на ЦОИДУЕМ беше насочена в изпълнение на двете основни направления заложени в „Тригодишната програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства":

  1. Привличане на средства извън държавния бюджет за реализиране и подкрепа на проекти;

  2. Финансиране на проекти от ЦОИДУЕМ.

Приложени файлове:

  doc.gifДоклад за дейността на ЦОИДУЕМ за 2007 г. (336.5 KB)