Годишен доклад за дейността на ЦОИДУЕМ - 2017 г.

26 април 2018

През 2017 г. дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства е основана на принципите и целите, определени от Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020) и насочена към постигане на основни стратегически цели залегнали в Тригодишната му програма за периода 2016 - 2018  г., приета с Решение на Министерски съвет № 368 от 14.05.2016 г., разработена в съответствие с чл. 8 на Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (обн., ДВ, бр. 7 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 16 от 26.02.2010 г.) и чл. 4 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (приет с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2006 г. обн., ДВ, бр. 40 от 2006 г.). Дейността на Центъра подпомага реализирането на правителствената политика по отношение образователните потребности на деца и ученици от етническите малцинства. Целите са конкретизирани в Едногодишния план на Центъра, приет с Решение на УС на ЦОИДУЕМ на 19.06.2017 г.

pdf.gifDOKLAD_2017.pdf (1.45 MB)