Годишен доклад за дейността на ЦОИДУЕМ - 2017 г.

26 април 2018

През 2017 г. дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства е основана на принципите и целите, определени от Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства...

Годишен доклад за дейността на ЦОИДУЕМ - 2016 г.

21 юни 2017

През 2016 г. дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства е основана на принципите и целите определени от Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства...

Годишен доклад за дейността на ЦОИДУЕМ - 2015 г.

28 април 2016

Дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства през 2015 г. е основана на принципите и направленията, залегнали в Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства...

Годишен доклад за дейността на ЦОИДУЕМ - 2014 г.

30 април 2015

Дейността на Центъра през 2014 г. е насочена към постигане на основни стратегически цели формулирани в Тригодишната му програма за периода 2013 –2015 г., приета с Протоколно решение № 9.1 на Министерски съвет от 06.03.2013 г, разработена в...

Годишен доклад за дейността на ЦОИДУЕМ - 2013 г.

30 април 2014

Приет с Решение № 2 на Управителния съвет на ЦОИДУЕМ от 15.04.2014 г. През 2013 г. дейността на ЦОИДУЕМ е насочена към постигане на основни стратегически цели формулирани в Тригодишната му програма за периода 2013 –2015 г., приета с...

Годишен доклад за дейността на ЦОИДУЕМ - 2012 г.

17 юни 2013

Дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства през 2012 г. е основана на принципите и направленията, залегнали в актуализираната Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците...

Годишен доклад за дейността на ЦОИДУЕМ - 2011 г.

27 април 2012

Дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства през 2011 г. е основана на принципите и направленията, залегнали в актуализираната от м. март 2010 г. Стратегията за образователна интеграция на децата...

Годишен доклад за дейността на ЦОИДУЕМ за 2010 г.

17 юни 2011

Дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства през 2010 г. се основава на комплекса от стратегически мерки, формиращи политика за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, отразени в актуализираната Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и подпомага реализирането на правителствената политика по отношение образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства, имаща за своя рамка Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015. С планираните за 2010 г. дейности се целеше постигане на ефективност и ефикасност в изпълнение на политиката за образователна интеграция и осигуряване на целенасоченост и концентрация на финансирането.

Доклад за дейността на ЦОИДУЕМ през 2009

31 март 2010

Дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, наричан за краткост Центъра, се основава на стратегическите цели, заложени в Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците...
   12 > >>