Внимание!!!
Покана за проектни предложения!!!
Нов конкурс - 33.15 - 2016

5 юли 2016

ОБЯВА

На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността си

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Обявява Конкурсна процедура 33.15-2016

 

за набиране на проектни предложения по следните приоритети:

 

Приоритет 1: Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства.

Общ бюджет на приоритета – 420 000 лева

Максимална стойност на един проект – 20 000 лева

 

Приоритет 2: Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етническите малцинства. 

Общ бюджет на приоритета – 840 000 лева

Максимална стойност на един проект – 40 000 лева

По този приоритет се предвижда изпълнението на проекта да обхваща две пълни учебни години.

 

Приоритет 3: Прилагане на ефективни форми на интеркултурното образование и за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

Общ бюджет на приоритета – 140 000 лева

Максимална стойност на един проект – 10 000 лева

 

Допустими кандидатстващи институции: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, кандидатстващи самостоятелно или с участието на други държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища и общини или с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: http://coiduem.mon.bg/

 

Въпроси и отговори относно КП 33.15-2016 http://coiduem.mon.bg/page.php?c=2&d=278

Провеждане на информационни срещи по КП 33.15-2016 http://coiduem.mon.bg/page.php?c=2&d=280

Конкурс за оценители на проектни предложения по конкурсни процедури /КП/ на ЦОИДУЕМ за 2016 г. http://coiduem.mon.bg/page.php?c=2&d=281

 

 

 

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 15:00 часа на 08.08.2016 г.

doc.gifНасоки за кандидатстване.doc (262.5 KB)

zip.gif1.Формуляр и Бюджет.zip (60.54 KB)

doc.gif2.Декларация за допустимост на Кандидата.33.15_2016.doc (38 KB)

doc.gif3.Декларация на Партньора.33.15_2016.doc (38 KB)

doc.gif4.Договор.doc (88 KB)

zip.gif5.Междинен отчет.zip (52.13 KB)

zip.gif6.Краен отчет.zip (68.13 KB)

zip.gif7.Ръководство на Бенефициента.zip (274.93 KB)

КОНКУРС ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ /КП/ НА ЦОИДУЕМ ЗА 2016 Г.