Публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител по реда на Глава Осма „а“ от ЗОП за сключване на договор с предмет: „Изготвяне на оценка и доклад за ефекта и степента, в която са постигнати стратегическите цели на ЦОИДУЕМ на одобрени и финансирани от възложителя проекти по конкурсна процедура 33.13-2014

25 август 2015