ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: "ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ, ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ" ПО ПРОГРАМА BG06 "ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК" С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 С ПРЕДМЕТ "ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ" И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ"

30 септември 2014