flag_eu.gif

ПРОЕКТ „УЧЕНЕ В ТОЛЕРАНТНОСТ“

Осъществява се с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013,
съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз

logo_esf_bg.jpg
coi_logo_new.png Изпълняван от Център за образователна интеграция на децата
и учениците от етническите малцинства
в партньорство с Датски институт по правата на човека
DIHR_a.png